Comunicate de presă si Buletine informative

Comunicat vizita dispatch

Pregătirea unui acord de colaborare cu Universitatea de Științe Aplicate din Turku, Finlanda pentru derularea componentei „Dispeceratdin cadrul proiectului„Îmbunătățirea calității serviciilor de urgență prespitalicești și spitalicești – faza a 2-a- ER2“

În perioada 9-10 mai, a avut loc în București, în cadrul proiectului româno –elvețian ER2, cu sprijinul Ministerului de Interne al Finlandei și al Ambasadei Finlandei în România, o vizită a unei echipe de experți ai Universitățiis de Științe Aplicate din Turku.

Având în vedere situarea Finlandei în topul performanței la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește dispecerizarea cazurilor de urgență, dar și a formării dispecerilor de urgență, prezenta colaborare continuă sprijinul acordat de către experții finlandezi început în 2007 în cadrul programului româno-elvețian REMSSy 4 pentru îmbunătățirea formării dispecerilor de urgență, această colaborare fiind deosebit de importantă pentru atingerea obiectivelor componentei Dispecerat” a programului ER 2.

er2 1Mulțumim Ambasadei Finlandei și Ministerului de Interne al Finlandei și Departamentului pentru Situații de Urgență pentru sprijinul acordat în identificarea partenerilor finladezi care să ne susțină în atingerea obiectivelor proiectului ER 2 precum și experților Universității din Turku și experților agențiilor române implicate în răspunsul la urgență pentru implicarea activă în cadrul vizitei din 9-10 mai, vizită în urma căreia au fost agreate etapele pentru dezvoltarea și implementare unui program modern de formare a dispecerilor de urgență în țara noastră.

În cadrul vizitei, pentru identificarea clară a nevoilor precum și a aspectelor în care experții finlandezi ne pot sprijni, s-a evaluat situația existentă în prezent în țara noastră în ceea ce privește dispecerizarea cazurilor de urgență precum și modalitatea de formare a dispecerilor la nivelul agențiilor implicate în răspunsul la cazurile de urgență (112, Pompieri, Ambulanță). Această evaluare se va finaliza cu stabilirea unui acord de colaborare pentru implementarea componentei “Dispecerat” din cadrulproiectului româno-elvețian „Îmbunătățirea calității serviciilor de urgență prespitalicești și spitalicești – faza a 2-a (ER2)“ vizând modernizarea formării dispecerilor de urgență din țara noastră, aliniind formarea acestora la strategia de dezvoltare în România a răspunsului la situații de urgență la toate nivelurile.

În timpul celor 2 zile, discuțiile strategice desfășurate la sediul Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu participarea experților din cadrul tuturor agențiilor implicate au fost completate cu vizite la sediul fiecăreia dintre agenții: 112, Ambulanța București, ISU București pentru observarea activității și pentru discuții specifice cu experții acestora. S-a vizitat totodată și sediul construit de Primăria Municipiului București pentru găzduirea dispeceratului integrat al Municipiului București, sediu care se speră că va deveni funcțional în perioada imediat următoare prin co-locarea dispeceratelor tuturor agențiilor în cadrul acestei clădiri.

er2 6


Învedereapregătiriiacordului de colaborare, experțiifinlandezi, dl
HannuRantanen, consultant însiguranțășisecuritate, cu o experiență de mai bine de 25 de ani în dezvoltarea și implementarea de programe de formare, inclusiv programe de formare de tip blended learning (cuprinzând și programe de simulare) ale dispecerilor de urgență, dnaKristiinaMeltovaara, director al departamentului de EducațieșiCercetare al Universității din Turku șidnaEevaHämäläinen, expert proiecte au avutocazia de a discutașiagreaetapele de implementare ale proiectului cu reprezentații la nivelînaltaiagențiilor implicate, respectiv dl drRaed Arafat, Secretar de Stat înMinisterulAfacerilor Interne, șef al DepartamentuluipentruSituații de Urgență (DSU) șiCoordonator al Comitetului de coordonare al proiectului ER2, dl Bogdan Pop, director adjunct, direcțiagenerală de medicină de urgență din cadrul DSU, dl general SorinVasilca, director al Serviciului de TelecomunicațiiSpeciale (STS), dl col SimionTătucu, ȘefulDirecțieiOperareșiExploatareServicii din cadrul STS, responsabilă de furnizareaServiciului 112 la nivelnațional, dl general Paul Iamandi, inspector șef IGSU și dl lt col Cristian Radu, șefulcentruluioperațional national din cadrul IGSU precumșidnadrIoanaDărămuș, coordonatoareaproiectului ER2.

La discuțiileșivizitele care au avutlocpeparcursulcelor 2 zile au participattotodată dl drIonuțOlaru, medic primarmedicină de urgență, dl Sergiu Oltean, coordonatordispeceratintegrat 112 Tg Mureș, col Daniel Dănăilă, director direcțiasintezeșidispecerat din cadrul IGSU, lt col Cristian Buhăianu, prim adjunct inspector șef ISU Mureș, lt col Alin Bogdan, coordonatordispecerat ISU București, dnaAndreeaPreda, șef Sector OperareRăspunsApel 112, dnaLiana Dinu, șefBiroulRăspunsApel 112 Bucuresti, Georgiana Săbăreanu, șefBirouCentrul Național de SprijinRăspunsApel 112, dnaOanaBolchiș, Responsabil de Program, Unitatea de coordonare a implementăriiFonduluitematicpentruFondul de reformălegat de probleme de sănătate din MinisterulSănătățiișidnaLetiția Mihail, coordonator de componentă de program încadrulFundațieiCentrulpentruPoliticișiServicii de Sănătate, Agențiaexecutivă a programului ER2.

Înurmaacesteivizite, ne așteptăm ca înperioadaimediaturmătoare – nu maitârziu de sfărșitulluniimai 2018 - să se finalizezeși să se semneze acordul de parteneriat între Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, Agenția executivă a proiectului ER 2 și Universitatea de Științe Aplicate din Turku urmând ca, ulterior, să inceapă implementarea parteneriatului, respectiv: dezvoltarea și agreerea curriculumului de formare a dispecerilor de urgență, dezvoltarea unor simulatoare pentru formarea dispecerilor în București și Târgu Mureș, identificarea și formarea de formatori, incluzând o vizită de 2 săptămâni în Finlanda pentru a observa și a-și însuși metodele și tehnicile folosite pentru formarea utilizând simulatorul în unul din centrele cu tradiție în acest tip de formare și, în măsura în care durata de implementare a programului ER2 va permite, inclusiv formarea unei prime serii de dispeceri în fiecare din cele 2 centre de simulare realizate în cadrul proiectului.

Persoană de contact: drIoana Dărămuș

Manager de proiect

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate

Preparing a collaboration agreement with the University of Applied Sciences in Turku, Finland for the implementation of the "Dispatcher" component of the project "Improving the quality of pre-hospital and hospital emergency services - 2nd phase ER2"

In May 9-10, a visit by a team of experts from the University of Applied Sciences in Turku took place in Bucharest, within the Romanian-Swiss project ER2, with the support of the Ministry of Interior of Finland and the Embassy of Finland in Romania.

Considering Finland's top performance at EU level as regards dispatching emergency cases and emergency dispatching training, this collaboration continues the support of Finnish experts started in 2007 under the REMSSy 4 Romanian-Swiss Program with the aim to improve emergency dispatching training, this collaboration being particularly important for achieving the objectives of the Dispatching” component of the ER 2 project.

We thank the Embassy of Finland in Romania, the Finland Ministry of Interior and the Department of Emergency Situations(DSU) for their support in identifying the Finnish partners to support us in achieving the objectives of the ER 2 project as well as the experts of the University of Turku and the experts of the Romanian agencies involved in the emergency response for their active involvement during the visit on 9-10 May, a visit after which the stages for the development and implementation of a modern training program for emergency dispatching in our country were agreed.

During the visit, in order to identify clearly the needs as well as the issues in which Finnish experts can support us, it was assessed the current situation in our country regarding the dispatching of emergency cases as well as how the emergency dispatchers training is organized at the level of the agencies involved in the response to emergencies (112, Firefighters, Ambulance). This evaluation will be finalized by establishing a collaboration agreement for the implementation of the "Dispatcher" component of the Romanian-Swiss project "Improving the Quality of Pre-hospital and Hospital Emergency Services - Phase 2 -ER2-" aimed at modernizing emergency dispatchers training in the country by aligning their training to the Romania’s development strategy for responding to emergency situations at all levels.

During the 2 days, the strategic discussions at the Department of Emergency Situations (DSU) within the Ministry of Internal Affairs, with the participation of experts from all agencies involved, were complemented by visits to each of the agencies: 112, Ambulance Bucharest, ISU Bucharest for observing the activity and for specific discussions with their experts. At the same time, the new building that Bucharest City Hall has build it forhosting Bucharest's integrated dispatch center was visited, building which is expected to become operational in the immediate future, by co-locating the dispatchers of all agencies within this building.

In order to prepare the collaboration agreement, Finnish experts, Mr Hannu Rantanen, a safety and security consultant, with more than 25 years of experience in developing and implementing training programs, including blended learning programs (including simulation programs) of emergency dispatchers, Ms. Kristiina Meltovaara, Director of the Department of Education and Research at the University of Turku and Ms Eeva Hämäläinen, projects advisor had the opportunity to discuss and agree on the implementation stages of the project with high-level representatives of the agencies involved: Dr. Raed Arafat, State Secretary at the Ministry of Internal Affairs, Head of the Emergency Situations Department (DSU) and Coordinator of the ER2 Coordination Committee, Dr. Bogdan Pop, Deputy Director, General Emergency Medicine Directorate of the DSU, General Sorin Vasilca, Director of the Special Telecommunication Service (STS), Col. Simion Tătucu, Head of the Operations and Services Operation Department within the STS, responsible for the 112 National Service, General Paul Iamandi, Chief Inspector of IGSU and Lt Col. Cristian Radu, Head of the National Operational Center of IGSU as well as Dr. Ioana Dărămuş, coordinator of the ER2 project.

The discussions and visits that took place during the two days were also attended by Dr. Ionuţ Olaru, Emergency Medicine Primary Physician, Mr. Sergiu Oltean, Mures Integrated Dispatch Coordinator, Col. Daniel Dănăilă, Director of Synthesis and Dispatch Directorate of IGSU , lt Col Cristian Buhăianu, first deputy chief inspector ISU Mureş, lt col Alin Bogdan, coordinator dispatcher ISU Bucharest, Ms. Andreea Preda, Head of Operational Sector Response 112, Ms. Liana Dinu, Head of the Call Response 112 Bucharest, Ms. Georgiana Săbăreanu, Head of Office National Support Center Call 112, Ms Oana Bolchiş, Program responsible, Coordination Unit for the Implementation of the Thematic Fund for the Health Reform Fund of the Ministry of Health and Ms Letiţia Mihail, Program Coordinator at the Foundation Center for Health Policies and Services, ER2 Executive Agency.

Following this visit, we expect that in the immediate period - no later than the end of May 2018 - the partnership agreement between the Foundation Center for Health Policies and Services - ER 2 Executive Agency and the University of Applied Sciences in Turku to be agreed and signed and subsequently to start the implementation of the partnership, namely developing and agreeing the curriculum for emergency dispatching training, development of simulators for training dispatchers in Bucharest and Târgu Mureş, identification and training of trainers, including a visit of 2 weeks in Finland to observe and acquire the methods and techniques used for training using the simulator in one of the centers with tradition in this type of training, and to the extent that the ER2 implementation period will allow, to even include in the program the formation of a first series of dispatchers in each of the 2 training simulation centers developed in the project.

 

Contact person: dr Ioana Dărămuș

Programs director

Foundation Center for Health Policies and Services